top of page
joseph.jpg

郑忠祯  牧师

  • 1990.6-1995.12     

台湾中台神学院圣经教师

  • 1996.1-2013.5       

西弗吉尼亚州摩根城

华人宣道会牧师

  • 2013.6-2015           

晓士顿中国教会梨城

分堂职堂牧师

  • 2015.7-现在           

晓士顿中国教会中文牧师

bottom of page